Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2019

bellabella
9830 dd9b
Reposted frommartrol martrol viairmelin irmelin
bellabella
2467 7782
Reposted fromsheismysin sheismysin viairmelin irmelin
bellabella
2098 c8ea 500

June 28 2019

bellabella
4655 3606 500

orangiah:

i’m really bad at talking about things but i have not been doing so great lately

June 26 2019

bellabella
2139 1dd2 500
Reposted frompiehus piehus vianutt nutt
bellabella
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianutt nutt
bellabella
9748 f3fc
Jesteś piękny!
Reposted fromvs vs vianutt nutt
bellabella
Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu różne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i też nie mam sensu.
— Różewicz
Reposted frommathema mathema vianutt nutt
bellabella
0694 48d1
Reposted frompunisher punisher viairmelin irmelin
bellabella
Nigdy nie byłam, nie jestem i nie będę pierwszym wyborem. 
— pik
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viairmelin irmelin
bellabella
5114 3f34
Reposted fromniente niente viairmelin irmelin
bellabella
4155 85f0 500
bellabella
Znowu coś ciągnie mnie w dół
9413 cf6b 500

June 23 2019

bellabella
Noc kupały była jej ulubionym czasem w roku..
I zamiast miłych ciepłych słów usłyszała:
Odpierdalasz najwięcej a potem winnych szukasz. 
Tak umarł jedyny czas który kochała. 
— Z cyklu udany związek..

June 16 2019

bellabella
6199 188f 500

June 08 2019

bellabella
8767 ab23 500
Reposted fromsowaaa sowaaa viadancingwithaghost dancingwithaghost
bellabella
bellabella
3607 b101 500
Labracadabrador
Reposted fromPsaiko Psaiko viadreamadream dreamadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl